Full Display Periodical Article
Titel Shîboruto [Siebold] kinenkan Narutaki kiyô
Year Published 2016/03/25 Vol./No. No. 26, 2016
ISSN 0918-0087 Holding Number BZ036 DIJ-No. 0017908
ArticleAuthorPages
Shîboruto [Siebold] hen "Nihon shokubutsu mokuroku" kaiteikô ni tsuite (Jô) Endô, Shôji / Katô, Nobushige / Torii, Yumiko / Matsuda, Kiyoshi 1-20
Shîboruto [Siebold] "NIPPON" shuppan kenkyû josetsu. Raiden [Leiden] no Shîboruto [Siebold] shoten Forrer, Kuniko 21-38
Shîboruto [Siebold] monjin, Itô Shôteki hitsuroku ni miru kankei jinbutsu to shiyô yakuzai Ishiyama, Yoshikazu 39-63
Kusumoto Ine to Ishigami Ryôsaku no kôyû. Kaigun gun'i no so to josei ishi no sakigake Ôta, Taeko 65-83
Shîboruto [Siebold] sairainichi ji no Narutaki-juku no tatemono ni tsuite Noguchi, Kenji / Hatano, Jun 85-103
Meiji-ki ni okeru Kusumoto Ine Orita, Takeshi 105-112
Oranda tsûji Kikuya Tôda to Hatazaki Kanae Orita, Takeshi 113-118
Itô Shôteki "Shîboruto [Siebold] shochi bunkenroku" Ishiyama, Yoshikazu 119-142