Full Display Periodical Article
Titel Nichibunken
Year Published 2015/09/30 Vol./No. No. 55, 2015
ISSN 0915-0889 Holding Number BZ044 DIJ-No. 0017957
ArticleAuthorPages
Ôsaka no jin de Sakai ni iawaseta Orandajin. Hirado Oranda shôkan ôfuku shokan ni miru Edo shoki no Nihon Cryns, Frederik 20-24