Full Display Periodical Article
Titel Nichi-Doku bunka kôryûshi kenkyû
Year Published 2016/12/25 Vol./No. No. 15, 2016
ISSN 1341-4321 Holding Number BZ064 DIJ-No. 0017985
ArticleAuthorPages
Tetsugaku shôsetsu Die Wahrheitssucher no chosha Takeuchi Nanzô Kamimura, Naoki 1-26
Heruman sensô [Die Hermannsschlacht] to Okehazama no tatakai Kanamori, Shigenari 27-32
Meiji-ki no Doitsu ryôji Mihaeru Bea [Martin Michael Bair] Ikuma, Aya 33-52