Full Display Periodical Article
Titel Yôgaku. Yôgaku shigakukai kenkyû nenpô. The Yôgaku. Annals of the society of the history of Western learning in Japan
Year Published 2016/04/28 Vol./No. 23, 2015
ISSN 1343-8859 Holding Number BZ082 DIJ-No. 0018018
ArticleAuthorPages
Chinshakunin no tôjô. Kinsei kôki ni okeru Orandasen wakini bôeki shisutemu [system] no kaihen to sono jittai Ishida, Chihiro 1-25
Matsushima Gôzô to Yôgaku. Chôshû-han Yôgakusha ga ayunda Sonnô-jôi-ha eno michi Ogawa, Ayako 27-59
Doitsugaku kyôkai gakkô no fukkô to Wa-Doku-kai. Ômura Jintarô, Tamai Kisaku [Kisak Tamai] to Shîboruto [Siebold] kyôdai no shien o megutte Katada, Satoko 61-87
Bakumatsu, Meiji shonen ni okeru 3nin no Amerikajin iryô senkyôshi ni tsuite Fujimoto, Hiro 89-115
Edo jidai no Ran-Wa jisho "Haruma-Wage" to Haruma [François Halma] no "Ran-Futsu jiten" ni mirareru Kunsutokamâ [Konstkamer] no kômoku ni tsuite Dai, Yoshiko 117-134
"Rangaku kotohajime" ni okeru gakumon no kaitaku Kasai, Akira 143-161
Kagaku kotohajime kara bunkazai kagaku e Ôsawa, Masumi 163-180
Izumo chihô e denpa, shintô shita Hanaoka-ryû ijutsu ni tsuite Kajitani, Mitsuhiro 181-207