Full Display Periodical Article
Titel Yôgaku. Yôgaku shigakukai kenkyû nenpô. The Yôgaku. Annals of the society of the history of Western learning in Japan
Year Published 2017/05/19 Vol./No. 24, 2016
ISSN 1343-8859 Holding Number BZ082 DIJ-No. 0018019
ArticleAuthorPages
"Hô gakuto" to shite no Arekusandâ fon Shîboruto [Alexander von Siebold]. Jôyaku kaisei kôshô ni okeru gaikokujin hanji nin'yô mondai to "Shîboruto sôan" Katada, Satoko 1-31
2tsu no "sakoku". "Kaikin, Kai chitsujo" ron o norikoeru Matsukata, Fuyuko 33-52
Yamaguchi-ken ni okeru Uîn [Wien] bankoku hakurankai no tenjihin shûshû. Jicchi chôsa ni chûmoku shite Abe, Daichi 53-74
Kikoku shinakatta oyatoi kyôshi O. O. Kîru [Oscar Otto Keil] (sono 1) Katô, Shôji 75-96
"Botsugo 150nen kinen Shiboruto [Siebold] no chiteki isan to Nichi-Doku kyôryoku no atarashii michi" ni sanka shite. Nichi-Doku Shîboruto shinpojiumu [Siebold symposium] 2016 Kutsuzawa, Nobukata 97-104
Makino hyôhonkan shozô no Tanaka Yoshio hyôhon Katô, Nobushige 105-115
Tanaka Yoshikado to bakufu, Meiji kaigun tono kankei ni tsuite Tsukagoshi, Toshiyuki 117-130
Tanaka Yoshio "Kunshûchô" no kôsei ni tsuite. Keppon 5satsu no yukue o saguru Satô, Ken'ichi 131-154