Full Display Periodical Article
Titel Kokusai Nihongaku. Kenkyû seika hôkokushû
Year Published 2015/12/22 Vol./No. No. 13, 2015
ISSN 1883-8596 Holding Number BZ087 DIJ-No. 0018020
ArticleAuthorPages
Nihon bunka wa inasaku bunka, Jukyôteki shûdan shugi shakai de, Chûgoku bunmei no aryû ka? Kreiner, Josef 137-148