Full Display Periodical Article
Titel Kokusai Nihongaku. Kenkyû seika hôkokushû
Year Published 2017/01/31 Vol./No. No. 14, 2017
ISSN 1883-8596 Holding Number BZ087 DIJ-No. 0018021
ArticleAuthorPages
Yôroppa oyobi Roshia sakusei no chizu kara miru "Ezochi" zô Komeie, Shinobu 27-58
"Sasae ni sareta Ryûkyû" hoi Kobayashi, Fumiko 59-63
Nihon no suiden inasaku ga teiki suru shomondai. Kokusaika shita shijô keizai to kokunai no fu no shojôken no naka de Kawada, Junzô 203-213
"Nihon kenkyû ni totte Okinawa-gaku towa nani ka". Kinen kôen Kreiner, Josef 217-227
Ryûkyû shisetsu no Edo sanpu kara miru Bakumatsu-ki Nihon gaikô no henka. Kinsei kara kindai e Tinello, Marco 378-342