Full Display Periodical Article
Titel Nichi-Doku bunka. Zeitschrift für japanisch-Deutsche Kultur
Year Published 1940/07 Vol./No. Jg. 1, Heft 2, 1940
ISSN   Holding Number BZ093 DIJ-No. 0018049
ArticleAuthorPages
Dai 1kai Nichi-Doku gakuto taikai tokushûgô
Potsudamu [Potsdam] to Vaimaru [Weimar]. Rekishiteki, rekishi tetsugakuteki shiron Bauch, Bruno / Teruoka, Ryôzô (Übers.) 5-37
Gemainshafuto [Gemeinschaft] to seiji Yabe, Teiji 38-54
Dai 1kai Nichi-Doku gakuto taikai ni tsuite. Fu taikai kankei shashin Araki, Mitsutarô 55-99
Heikai no ji Zahl, Karl 100-104
Zasshi shôkai: Nationalsozialistische Monatshefte. 1940nen 1gatsu-4gatsu Donat, Walter 141-144
Zasshi shôkai: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte (Verlag Niemeyer, Halle) Seckel, Dietrich 144-147
Zasshi shôkai: Volk und Reich Eversmeyer, Bernhard 147-148
Zasshi shôkai: Die Musik Eckardt, Hans 148-154
Zasshi shôkai: Zeitschrift für Deutschkunde, Forschungen und Fortschritte: Bäuerlein, Thomas A. 154-159
Zasshi shôkai: Geist der Zeit Grimm, Hermann 159-167
Sensô no toshi 1940nen sho 3kagetsukan ni okeru Doitsu no bunka seikatsu Donat, Walter 168-190
Nichi-Doku bunka kyôkai saikin no jigyô Tomoeda, Takahiko 191-195
Kin no tokei. Gendai "Pôrando [Poland] kara no hôkoku" Dwinger, Edwin Erich / Kojima, Teisuke (Übers.) 196-208