Full Display Periodical Article
Titel Nichi-Doku bunka. Zeitschrift für japanisch-Deutsche Kultur
Year Published 1945/01 Vol./No. Jg. 5, Heft 1, 1945
ISSN   Holding Number BZ093 DIJ-No. 0018053
ArticleAuthorPages
Tokushû: Doitsu no senryoku bunseki
Doitsu sensô keizai to kakaku seisaku Nagata, Kiyoshi 3-14
Doitsu shakai seisaku ni okeru kako to genzai Ôkôchi, Kazuo 15-26
Butteki shigen yori mita Doitsu no keizai senryoku Takemura, Tadao 27-57
Shîmensu [Siemens] ke no hitobito Momotani, Rokurôta 65-72
Nichi-Doku kaikan rakusei kinen Doitsukoku kizô shinchaku shomoku. Verzeichnis zur Geschenkgabe des Grossdeutschen Reiches 73-76
Augusuto Yunkeru [August Junker] sensei Kôda, Nobuko / Andô, Kô 77-84