Full Display Periodical Article
Titel Nichi-Doku bunka kôenshû
Year Published 1930/08 Vol./No. Vol. 5, 1930
ISSN   Holding Number BZ106 DIJ-No. 0018077
ArticleAuthorPages
Doitsu bungaku no tokushoku Yamagishi, Mitsunobu 1-26
Keizaigaku-jô ni okeru Doitsu no kôken Shiozawa, Masasada 27-54
Saikaku sokumen kan Donat, Walter 55-87