Full Display Periodical Article
Titel Yôgakushi kenkyû. Journal of the history of Western learning
Year Published 2017/04/25 Vol./No. No. 34, 2017
ISSN 0910-2604 Holding Number BZ112 DIJ-No. 0018083
ArticleAuthorPages
Buromuhofu [Blomhoff] ni ateta yûjo no tegami Katagiri, Kazuo 1-29
Dai-Ei toshokan zô no "Nagasaki Ezu" to sono nagare no ezu Ôi, Noboru 30-54
Rangakusha ga Arufabetto [Alphabet] o mananda Ransho no tansaku Miyoshi, Akira 55-87
Ema Ransai kôhon "Oranda gengohô yaku" ni tsuite Okada, Kazuko 88-108