Full Display Book
Titel Futatsu no sengo shakai to hô no aida. Nihon to Nishi-Doitsu
Author Hirowatari, Seigo
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Tokyo Publisher Ôkurashô insatsukyoku
Year Published 1990/02 ISBN 4-17-373009-8
DIJ-No. B11318 Language J Pages 373 p.
Location   Location   Location  
Remarks  
Subject Heading 法律 日本 -- 社会 -- 歴史 -- 1945- ドイツ(西) -- 社会 -- 歴史 -- 1945- 法律学 320.4