Full Display Book
Titel Okayama Rangaku no gunzô 3
Author San'yô hôsô gakujutsu bunka zaidan (Hg.)
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Okayama Publisher San'yô hôsô gakujutsu bunka zaidan
Year Published 2018/07 ISBN 978-4-86069-553-8
DIJ-No. B11385 Language J Pages 347 p.
Location   Location   Location  
Remarks  
Subject Heading 蘭学 伝記 -- 岡山県 蘭学 -- 伝記 402.105
ArticlAuthorPages
Shîboruto [Siebold] to Narutakijuku. Wagakuni kindai igaku no hatten ni hatashita yakuwari Harada, Hiroji 87-108
Shîboruto [Siebold] no tane o maku. Bizen Rangaku no kaiso, Kodama Junzô Shimoyama, Hiroaki 109-137
Rangaku no hana hiraku. Okayama-han Igakukan no 150nen Makino, Hirofumi 138-161