Full Display Book
Titel Gaikokujin ginô jisshû, kenshû jigyô jisshi jôkyô hôkoku. JITCO hakusho. 2016nendoban
Author Kokusai kenshû kyôryoku kikô (Hg.)
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Tokyo Publisher Kokusai kenshû kyôryoku kikô
Year Published 2016/09 ISBN 978-4-904499-71-9
DIJ-No. W01379 Language J Pages 4, 109 p.
Location   Location Projekt Location  
Remarks Projektbuch. Nicht öffentlich zugänglich
Subject Heading 職業訓練 技術教育 外国人労働者 366.29