Full Display Book
Titel Zenkoku boshi seikatsu shien shisetsu jittai chôsa hôkokusho. Heisei 28nendo
Author Zenkoku shakai fukushi kyôgikai, Zenkoku boshi seikatsu shien shisetsu kyôgikai (Hg.)
Series Title  
Edition  
Place Of Publication Tokyo Publisher Zenkoku shakai fukushi kyôgikai, Zenkoku boshi seikatsu shien shisetsu kyôgikai
Year Published 2017/03 ISBN  
DIJ-No. W01384 Language J Pages 206 p.
Location   Location Projekt Location  
Remarks Projektbuch. Nicht öffentlich zugänglich. 編集人: 村上幸治
Subject Heading 母子福祉 369.41