Full Display Periodical Article
Titel Shîboruto [Siebold] kinenkan Narutaki kiyô
Year Published 2019/03/22 Vol./No. No. 29, 2019
ISSN 0918-0087 Holding Number BZ036 DIJ-No. 0003050
ArticleAuthorPages
Izumiya-ke kyûzô "Orandago bunpôsho" to Shizuki Tadao "Joshi kô" Ôshima, Akihide 1-8
Dansyaku Arekusandâ fon Shîboruto [Alexander von Siebold] "Furuki Nihon ni kansuru kaisô Dai 2bu. Eikoku no hata no moto ni 1862nen-1870nen" (2) Katada, Satoko 9-31
1830nen 12gatsu, kikoku shita Shîboruto [Siebold] e Sonogi ga okutta saisho no tegami Van Ewijk, Aafke 33-48