Full Display Periodical Article
Titel Rangaku shiryô kenkyûkai kenkyû hôkoku
Year Published 1958/09/20 Vol./No. No. 36, 1958
ISSN 0483-9439 Holding Number BZ108 DIJ-No. 0003141
ArticleAuthorPages
Watanabe Kazan no naigansho ni tsuite. Bansha no goku eno ichikôsatsu Takahashi, Shin'ichi 1-5