Full Display Periodical Article
Titel Rangaku shiryô kenkyûkai kenkyû hôkoku
Year Published 1962/11/17 Vol./No. No. 122, 1962
ISSN 0483-9439 Holding Number BZ108 DIJ-No. 0003143
ArticleAuthorPages
Beniyofusukî (Nihonmei Hanbengoro) [Moriz August Aladar Graf von Benyovszky] no Nihon raikôji ni nokoshita Doitsugo shokan ni tsuite Numata, Jirô 1-14