Full Display Periodical Article
Titel Shîboruto [Siebold] kinenkan tokubetsuten zuroku
Year Published 2000/03/01 Vol./No. No. 12, 2000
ISSN   Holding Number CZ146-1 DIJ-No. 0007529
ArticleAuthorPages
Shîboruto [Siebold] kyûzô Nihon shokubutsu shiryôten. Narutaki ni hana hiraku shokubutsuzu. Exhibition of illustrations related to plants collected by von Siebold. Images from the verdant hillside of Narutaki
Eshi Kawahara Keiga to Du Firenêfe [de Villeneuve] no shokubutsuga. Shîboruto [Siebold] no "Nihon shokubutsushi" tono kankei ni tsuite Ishiyama, Yoshikazu 5-11
Shîboruto [Siebold] no Iwayasan shûhen chôsa no kiroku Ishiyama, Yoshikazu (Übers.) 12-18
Tôkyô toritsu daigaku Makino hyôhonkan shozô no "Shîboruto [Siebold] korekushon" ni tsuite Katô, Nobushige 19-29
Fon Burandenshutain [von Brandenstein] ke shozô "Shîboruto [Siebold] Nihon shokubutsushi" kankei insatsubutsu to medaru ni tsuite Miyasaka, Masahide 30-33