Full Display Periodical Article
Titel Shîboruto [Siebold] kinenkan tokubetsuten zuroku
Year Published 2006/08 Vol./No. No. 19, 2006
ISSN   Holding Number CZ146-1 DIJ-No. 0007531
ArticleAuthorPages
Shîboruto [Siebold] to Shimonoseki no Oranda yado ten. Dai 19kai tokubetsu-ten