Full Display Periodical Article
Titel Shîboruto [Siebold] kinenkan tokubetsuten zuroku
Year Published 2007/11 Vol./No. No. 20, 2007
ISSN   Holding Number CZ146-1 DIJ-No. 0007532
ArticleAuthorPages
Shîboruto [Siebold] to Rangaku daimyô ten. Seiyô ni miserareta tonosama tachi. Dai 20kai tokubetsu-ten