Full Display Periodical Article
Titel Shîboruto [Siebold] kinenkan tokubetsuten zuroku
Year Published 2012/10 Vol./No. No. 25, 2012
ISSN   Holding Number CZ146-1 DIJ-No. 0007533
ArticleAuthorPages
Shîboruto [Siebold] to Ninomiya Keisaku. Ninomiya Keisaku botsugo 150nen. Dai 25kai tokubetsu-ten