Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyû hôkoku
Year Published 2021/10 Vol./No. Vol. 229, 2021
ISSN 0286-7400 Holding Number CZ022 DIJ-No. 0007697
ArticleAuthorPages
"Shin gakujutsu ryôiki kenkyû "Yaponeshia genomu [Yaponesian genom]" keikaku kenkyû" Kôkogaku dêta [data] ni yoru Yaponeshia [Yaponesian]-jin no rekishi no kaimei Fujio, Shin'ichirô (Hg.)