Full Display Periodical Article
Titel Rangaku shiryô kenkyûkai kenkyû hôkoku
Year Published 1963/12/21 Vol./No. No. 152, 1963
ISSN 0483-9439 Holding Number BZ108 DIJ-No. 0008489
ArticleAuthorPages
Rangakusha Oka Kensuke oyobi Takano Chôei den no hoi. Toku ni Chôshû (Hagi)-han goyô shônin Kumaya Goemon tono kankei ni tsuite Tanaka, Sukeichi 1-32