Full Display Periodical Article
Titel Rangaku shiryô kenkyûkai kenkyû hôkoku
Year Published 1967/09/16 Vol./No. No. 200, 1967
ISSN 0483-9439 Holding Number BZ108 DIJ-No. 0008492
ArticleAuthorPages
Bunkyû ken-Ô shisetsu no kachimetsuke Fukuda Sakutarô o megutte Nakano, Yoshitatsu 1-12
Fukushiki boki no denrai to Oranda. Sono 2 Nishikawa, Kôjirô 1-7