Full Display Periodical Article
Titel Rangaku shiryô kenkyûkai kenkyû hôkoku
Year Published 1972/01/22 Vol./No. No. 254, 1972
ISSN 0483-9439 Holding Number BZ108 DIJ-No. 0008995
ArticleAuthorPages
Honda Toshiaki no "Enshô kigenron" Kawagoe, Shigemasa 1-6
Hiraga Gennai "Kakanpu ryakusetsu" ni kansuru Takizawa Bakin no chûsho ni tsuite Fujita, Yutaka 7-11
Katagiri Kazuo shi no "Nagasakiya no noren" eno hatsugen Ogata, Tomio 12-21