Full Display Periodical Article
Titel Rangaku shiryô kenkyûkai kenkyû hôkoku
Year Published 1974/04/20 Vol./No. No. 281, 1974
ISSN 0483-9439 Holding Number BZ108 DIJ-No. 0008996
ArticleAuthorPages
Odano Naotake no Yôfûga ihin ni tsuite Takehana, Rintarô 1-12
Kenperu [Kaempfer] "Nihonshi" Doitsugo-ban no fuzu Imai, Tadashi 1-9