Full Display Periodical Article
Titel Rangaku shiryô kenkyûkai kenkyû hôkoku
Year Published 1976/01/17 Vol./No. No. 302, 1976
ISSN 0483-9439 Holding Number BZ108 DIJ-No. 0008998
ArticleAuthorPages
Takano Chôei "Seigaku ryakki sôkô" ni tsuite Yoshida, Katsuhiko 1-15
Ranpôi Hayashi Tsuna Takahashi, Kunitarô 17-27