Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyû hôkoku
Year Published 2018/03 Vol./No. Vol. 208, 2018
ISSN 0286-7400 Holding Number CZ022 DIJ-No. 0012341
ArticleAuthorPages
[Kyôdô kenkyû] Senshi jidai ni okeru shakai fukuzatsuka, chiiki tayôka no kenkyû Yamada, Yasuhiro (Hg.)