Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyû hôkoku
Year Published 2018/03 Vol./No. Vol. 211, 2018
ISSN 0286-7400 Holding Number CZ022 DIJ-No. 0012344
ArticleAuthorPages
[Kyôdô kenkyû] Kodai Higashi-Ajia ni okeru Wa sekai no jittai Ueno, Yoshifumi (Hg.)