Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyû hôkoku
Year Published 2019/03 Vol./No. Vol. 214, 2019
ISSN 0286-7400 Holding Number CZ022 DIJ-No. 0012347
ArticleAuthorPages
[Kyôdô kenkyû] Higashi-Nihon daishinsai hisai chiiki ni okeru seikatsu bunka kenkyû no fukkô to hakubutsukan-gata kenkyû tôgô Kawamura, Kiyoshi (Hg.)