Full Display Periodical Article
Titel Shîboruto [Siebold] kinenkan dayori
Year Published 1999/12/24 Vol./No. No. 41, 1999
ISSN   Holding Number CZ146 DIJ-No. 0013267
ArticleAuthorPages
Dai 21kai kikaku-ten Shîboruto [Siebold] no okakae eshi Kawahara Keiga ten kaisai. Nichi-Ran kôryû 400shûnen kinen