Full Display Periodical Article
Titel Shîboruto [Siebold] kinenkan dayori
Year Published 2000/03/14 Vol./No. No. 42, 2000
ISSN   Holding Number CZ146 DIJ-No. 0013268
ArticleAuthorPages
Dai 12kai tokubetsu-ten Shîboruto [Siebold] kyûzô Nihon shokubutsu shiryô ten kaisai. Narutaki ni hana hiraku shokubutsu zu. Nichi-Ran kôryû 400shûnen kinen