Full Display Periodical Article
Titel Shîboruto [Siebold] kinenkan dayori
Year Published 2005/10/26 Vol./No. No. 58, 2005
ISSN   Holding Number CZ146 DIJ-No. 0015575
ArticleAuthorPages
Dai 40kai kikaku-ten Oranda tsûji no sekai. Nagasaki bugyô no tsûyakukan, sono rekishi, shigoto, seikatsu