Full Display Periodical Article
Titel Shîboruto [Siebold] kinenkan dayori
Year Published 2007/12/25 Vol./No. No. 65, 2007
ISSN   Holding Number CZ146 DIJ-No. 0015582
ArticleAuthorPages
Dai 49kai kikaku-ten Shîboruto [Siebold] to Chûgoku bunka ten. Nagasaki rantan fesutibaru [festival] kaisai ni awasete