Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyû hôkoku
Year Published 2015/12 Vol./No. Vol. 198, 2015
ISSN 0286-7400 Holding Number CZ022 DIJ-No. 0018108
ArticleAuthorPages
[Kyôdô kenkyû] Takamatsu-no-Miya-ke denrai shoseki tô o chûshin to suru Kanseki dokusho no rekishi to sono honbun ni kansuru kenkyû Shizunaga, Takeshi (Hg.)