Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyû hôkoku
Year Published 2017/02 Vol./No. Vol. 204, 2017
ISSN 0286-7400 Holding Number CZ022 DIJ-No. 0018114
ArticleAuthorPages
[Kyôdô kenkyû] Genroku "Sakai ô-ezu" ni shimesareta Sakai no toshi kôzô ni kansuru sôgôteki kenkyû Fujita, Hirotsugu (Hg.)