Full Display Periodical Article
Titel Nihon-Kenkyû. Bulletin of International Research Center for Japanese Studies
Year Published 2016/03 Vol./No. No. 52, 2016
ISSN 0915-0900 Holding Number CZ028 DIJ-No. 0018125
ArticleAuthorPages
Kaibara Ekiken no yôjôron ni okeru ongaku Mitsuhira, Yûki 33-59
Kakumei kara kaizô e. Miyazaki Tôten no yume to Chûgoku He, Pengju 61-100
Bânâdo Burokku [Bernard Bloch] no "Spoken Japanese" fuzoku rekôdo [record] ni kansuru kenkyû Ikeda, Natsuko 101-135
"Uchimaku-mono" no jidai to Matsumoto Seichô "Nihon no kuroi kiri" Yin, Zhixi 137-149
Gakushû zukan ni oite chishiki no kaisetsu to teiji wa ika ni shite okonawarete kita noka. Mihiraki kanketsu fômatto [format] o meguru imi juyô no hensen kara Ôishi, Masumi 183-214