Full Display Periodical Article
Titel Nihon-Kenkyû. Bulletin of International Research Center for Japanese Studies
Year Published 2017/01 Vol./No. No. 54, 2017
ISSN 0915-0900 Holding Number CZ028 DIJ-No. 0018127
ArticleAuthorPages
Kaigen o tôshite mita Tennô. "Shôwa" kaigen to "Heisei" kaigen no hikaku bunseki Suzuki, Hirohito 79-104
Bijutsushi wa zenkyûka shiuru ka? Kyokutô no shiten kara suru hihanteki chûshaku Inaga, Shigemi 105-128