Full Display Periodical Article
Titel Kaikô no hiroba. Yokohama Archives of History news
Year Published 2016/02/03 Vol./No. No. 131, 2016
ISSN   Holding Number CZ124 DIJ-No. 0018308
ArticleAuthorPages
Kikakuten "Nichi-Doku shûkô 150nen no rekishi. Bakumatsu, Meiji no Puroisen [Preußen] to Nihon, Yokohama" Nishikawa, Takeomi 1
Doitsu to Nihon no kôryû no sokuseki. Nokosareta shiryô kara Nishikawa, Takeomi 2-3
Yokohama kaigan kyôkai shozô shiryô no kôkai ni atatte Ishizaki, Yasuko 6-7
Yokohama kaigan kyôkai shozô shiryô kara. Shodai bokushi, Inagaki Makoto kankei shiryô Ishizaki, Yasuko 8