Full Display Periodical Article
Titel Kaikô no hiroba. Yokohama Archives of History news
Year Published 2016/07/22 Vol./No. No. 133, 2016
ISSN   Holding Number CZ124 DIJ-No. 0018309
ArticleAuthorPages
Kikakuten "Meiji no kûru [cool] Japan. Yokohama Shibayama shikki no sekai" Nishikawa, Takeomi 1
"Yokohama shikki" to Naikoku kangyô hakurankai Nishikawa, Takeomi 2-3
Hishochi o erabu. 102nen mae no Yokohama bôeki shinpôsha "Kenka hisho 12shô shinsen" Ueda, Yumi 6-7
Orinpikku [Olympics] ni itta Yokohama no kyôdo-shika. Kurihara Seiichi Ishizaki, Yasuko 8