Full Display Periodical Article
Titel Kaikô no hiroba. Yokohama Archives of History news
Year Published 2016/10/28 Vol./No. No. 134, 2016
ISSN   Holding Number CZ124 DIJ-No. 0018310
ArticleAuthorPages
Kikakuten "Meiji Tennô, Yokohama e. Kunaishô monjo ga kataru chiikishi" Yoshida, Rihito 1
Meiji Tennô to Yokohama Tsujioka, Takeshi 2-3
Sengo no bôeki saikai to Yokohama Shibayama shikki Nishikawa, Takeomi 4-5