Full Display Periodical Article
Titel Kaikô no hiroba. Yokohama Archives of History news
Year Published 2017/04/26 Vol./No. No. 136, 2017
ISSN   Holding Number CZ124 DIJ-No. 0018311
ArticleAuthorPages
Kikakuten "Yokohama, chizu ni nai basho. Kieta mono kara miete kuru, Hama no kindai" Itô, Izumi 1
"Yokohama, chizu ni nai basho" Tenji shiryô kara Itô, Izumi 2-3
Yokohama bôeki shinpôsha shusai "Kanagawa-ken meishô, shiseki 45kasen" to chiiki no hitobito Ishizaki, Yasuko 4-5
Kanagawa-ku ni nokoru Meiji Tennô no "Seiseki" Yoshida, Rihito 6-7