Full Display Periodical Article
Titel Gaikoku no rippô. Rippô jôhô, hon'yaku, kaisetsu. Foreign legislation. Legislative information, translation and analysis
Year Published 2016/03/10 Vol./No. No. 267, 2016
ISSN 0433-096X Holding Number CZ149 DIJ-No. 0018349
ArticleAuthorPages
Tokushû: Kuni to shakai no anzen to antei
Doitsu ni okeru imin oyobi nanmin no taizai shikaku Watanabe, Fukuko 125-161