Full Display Periodical Article
Titel Gaikoku no rippô. Rippô jôhô, hon'yaku, kaisetsu. Foreign legislation. Legislative information, translation and analysis
Year Published 2016/06/10 Vol./No. No. 268, 2016
ISSN 0433-096X Holding Number CZ149 DIJ-No. 0018350
ArticleAuthorPages
Doitsu ni okeru kaigo hoken-hô no kaisei. Ninchishô kanja o kôryo shita yô-kaigo nintei no kijun no henkô Watanabe, Fukuko 38-89