Full Display Periodical Article
Titel Gaikoku no rippô. Rippô jôhô, hon'yaku, kaisetsu. Foreign legislation. Legislative information, translation and analysis
Year Published 2017/03/10 Vol./No. No. 271, 2017
ISSN 0433-096X Holding Number CZ149 DIJ-No. 0018353
ArticleAuthorPages
Tokushû: Kakusa mondai o meguru shuyôkoku no rippô
Doitsu no Renpô shôgakukin seido. Shokugyô shikaku no shutoku no josei Watanabe, Fukuko 141-180