Full Display Periodical Article
Titel Refarensu. The reference
Year Published 2015/10/15 Vol./No. No. 777, 2015
ISSN 0034-2912 Holding Number CZ150 DIJ-No. 0018374
ArticleAuthorPages
Nenkin tsumitatekin no kanri un'yô ni kakaru seido no hensen to genjô no kadai Horibe, Mitsugu 1-25
Wagakuni no shôgaisha shisaku. Shôgaisha kenri jôyaku hijun no tame no kokunai-hô seibi o chûshin ni Okamura, Mihoko 27-55
Shakai shihon to shite no gesuidô. Genjô to kadai Furukawa, Kôtarô 57-77