Full Display Periodical Article
Titel Refarensu. The reference
Year Published 2016/12/20 Vol./No. No. 791, 2016
ISSN 0034-2912 Holding Number CZ150 DIJ-No. 0018388
ArticleAuthorPages
Zeimu-men de hi-kyôryoku teki na kuni, chiiki ni taisuru EU no shisaku. Takkusu heibun [Tax haven] no burakkurisuto [blacklist] sakusei Katô, Hiroshi 1-19
Seiô-hô keiju mae no Nihon no hô shisô to tôchi Ida, Atsuhiko 21-36
Chihô ni okeru shôshi kôreika, jinkô genshô eno torikumi. Toyama-ken, Ishikawa-ken no jichitai, minkan dantai ni yoru senkô jirei. Genchi chôsa hôkoku Kitajima, Akimasa 37-47
Shuyôkoku gikai no hôritsu-an teishutsu tetsuzuki oyobi hôritsu no seiritsu jôkyô. Shiryô Takazawa, Miyuki 49-76
Shogaikoku gikai no ichiinsei, niinsei no betsu (2016nen). Shiryô Chôsa, Yasushi 77-95