Full Display Periodical Article
Titel Refarensu. The reference
Year Published 2017/01/20 Vol./No. No. 792, 2017
ISSN 0034-2912 Holding Number CZ150 DIJ-No. 0018389
ArticleAuthorPages
Nihon no sangyô ricchi to tai-Nichi chokusetsu tôshi sokushinsaku. Gaishi sannyû no sogai yôin no kentô Masuda, Yasuyoshi 3-31
Doitsu to Itaria no seishoku hojo iryô no seido Miwa, Kazuhiro / Hayashi, Kaori 33-59
Chihô sôsei no zaigen to shite no chihô sôsei kanren kôfukin. Ishikawa-ken ni okeru jirei o fumaete. Genchi chôsa hôkoku Hagiwara, Mayumi 61-71