Full Display Periodical Article
Titel Refarensu. The reference
Year Published 2017/10/20 Vol./No. No. 801, 2017
ISSN 0034-2912 Holding Number CZ150 DIJ-No. 0018398
ArticleAuthorPages
Wagakuni ni okeru shônen shihô seido no genjô to shônenhô tekiyô nenrei no hikisage ni kansuru kadai Ôsaki, Yasuhiro 1-28
Hatarakikata kaikaku to Nihon keizai. Rôdô sankaritsu to rôdô seisansei no kôjô Koike, Takuji 29-58
Dokusen kinshihô ni kakaru kachôkin seido no minaoshi Takashina, Seiya 59-80